Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Van elke topfunctionaris en van elke andere functionaris, die in 2017 een hogere totale bezoldiging heeft ontvangen dan het geldende bezoldigingsmaximum, moet de gemeente op grond van de WNT en het gewijzigde artikel 28 BBV in de toelichting op de programmarekening het volgende opnemen:

  • De beloning;
  • De belastbare vaste en variabele onkostenvergoeding;
  • De voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn;
  • De functie;
  • De duur en omvang van het dienstverband in het verslagjaar;
  • De beloning in het voorgaande jaar;
  • Een motivering voor de overschrijding van het geldende bezoldigingsmaximum.

Van Topfunctionarissen moet bovendien de naam openbaar worden gemaakt.

De heer Zwakman was tot en met 30 april 2013 topfunctionaris / griffier van de gemeente en is na deze functie als adviseur werkzaam bij de gemeente. Van een gewezen topfunctionaris is sprake indien de functionaris in het verleden maar na 1 januari 2013 een functie als topfunctionaris heeft bekleed, en na beëindiging van deze functievervulling bij de instelling of rechtspersoon een functie als niet-topfunctionaris is gaan vervullen. Gedurende deze periode van functievervulling wordt de functionaris als gewezen topfunctionaris aangemerkt.