Inleiding

Via deze website presenteren we u de programmarekening 2017. Met deze presentatievorm maken we de rekening eenvoudig toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente Medemblik. Een gemeente waar we trots op zijn.

De jaarrekening is het jaarlijkse verantwoordingsmoment van de gemeente. Daarin leggen we uit wat we in 2017 realiseerden. En, hoeveel dit kostte. We leggen dit naast de doelstellingen uit de begroting 2017. Zo kunt u zien of we onze beloften nagekomen zijn. Dit geldt ook voor de voor ons belangrijke thema's leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking.

Het positieven rekeningresultaat komt uit op € 2.030.000,- Ons voorstel is om dit te storten in de algemene reserve. Daarmee vergroten we ons weerstandscapaciteit.
Uit deze programmarekening blijkt opnieuw blijkt opnieuw dat ons huishoudboekje op orde is.  

Deze verantwoording bespreekt de raad tijdens drie verschillende vergaderingen. Op 5 juli 2018 stelt hij deze vast.

Het college van burgemeester en wethouders.

Onze thema's

Onder leefbaarheid verstaan we een aangename en veilige woon-, werk- en leefomgeving.
Onze gemeente telt 17 mooie kernen met allemaal een eigen karakter. Deze kernen hebben als overeenkomst dat ze veel voorzieningen hebben die bijdragen aan die leefbaarheid. Voorzieningen zoals scholen, sportvelden, speelplaatsen, zwembaden, maar ook bedrijven en winkels.
En was voorheen de gemeente vaak initiator bij veranderingen in uw leefomgeving, tegenwoordig bepaalt u als inwoner(s) veel meer zelf. Wij gaan dan ook graag met u in gesprek over de leefbaarheid en vitaliteit van uw kern en welke aanpassingen er eventueel nodig zijn om deze dan samen te realiseren.

Met participatie bedoelen we het meedenken en meepraten van betrokken inwoners over onze gezamenlijke plannen voor de toekomst. Om die betrokkenheid nog verder te stimuleren nodigen we u uit om in uw leefomgeving taken en verantwoordelijkheden op u te nemen.
Deze verschuiving van verantwoording vraagt van ons om van ‘buiten naar binnen’ te denken en te werken. Van ‘buiten naar binnen’ betekent dat wat u wilt de basis is voor wat wij doen. Het initiatief ligt dus steeds minder bij de gemeente. Wij nemen een regisserende, stimulerende en faciliterende rol op ons. En u bent nu aan zet.

Met duurzaamheid bedoelen we het streven om verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan. Ons doel* is om in 2020 ’20-20-20’ te bereiken. Dat betekent:

 • 20% minder CO2 uitstoot;
 • 20% minder energieverbruik;
 • 20% duurzaam opgewekte energie.

Deze verminderingsdoelstelling is ten opzichte van het peiljaar 2008.

Wat we gaan doen om onze duurzaamheidsdoelstelling te halen is:

 • wij kopen zoveel mogelijk in bij organisaties die duurzaam werken;
 • gebruiken 100% groene energie;
 • en verduurzamen onze gebouwen.

Maar het ’20-20-20’ doel halen kunnen we niet alleen. Daar hebben we uw hulp hard bij nodig!

Samenwerken doen we graag. En samen werken aan een gemeenschappelijk doel vinden we ook leuk. Daarom werken we op veel gebieden samen met andere gemeenten. Denk daarbij aan gezondheidszorg en brandweer. Maar ook aan automatisering, archivering en de inkomensvoorziening van onze inwoners. Samen sta je sterk. En door samen te werken kunnen we nog sneller reageren op ontwikkelingen die op ons afkomen. En dit komt onze dienstverlening aan u ten goede.

 1. Totaaloverzicht inkomsten en uitgaven

  Inkomsten (baten) 114.250 100

  Uitgaven (lasten) 102.914 100

 1. Lasten 31

  Dienstverlening en organisatie
 2. Lasten 37

  Samen leven en ondersteuning
 3. Lasten 32

  Wonen, werken en recreëren
 1. Lokale heffingen
 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
 3. Onderhoud kapitaalgoederen
 4. Financiering
 5. Bedrijfsvoering
 6. Verbonden partijen
 7. Grondbeleid
 1. Overzicht van baten en lasten en de toelichting
 2. Balans en de toelichting
 3. Toelichting begrotingsrechtmatigheid
 4. Overzicht afgesloten kapitaalinvesteringen
 5. Overzicht incidentele baten en lasten
 6. Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)