Balans per 31 december

Bedragen * € 1.000,-

ACTIVA

31-12-2016

31-12-2017

Vaste activa

1

Immateriële vaste activa

1.039

1.011

2

Materiële vaste activa

71.719

71.108

Investeringen met een economisch nut

60.433

58.884

Investeringen met een economisch nut waarvoor heffingen kunnen worden geheven

10.481

9.883

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

805

2.341

3

Financiële vaste activa

12.745

11.434

Totaal vaste activa

85.503

83.553

Vlottende activa

4

Voorraden

8.011

6.933

5

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar

9.940

11.462

6

Liquide middelen

681

671

7

Overlopende activa

2.025

2.988

Totaal vlottende activa

20.657

22.054

Totaal activa

106.160

105.607

""

PASSIVA

31-12-2016

31-12-2017

Vaste passiva

8

Eigen vermogen

56.466

55.252

Algemene reserve

25.343

29.185

Bestemmingsreserves

25.354

22.076

Reserve grondexploitatie

3.623

1.961

Resultaat na bestemmingen

2.146

2.030

9

Voorzieningen

17.275

17.247

10

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

20.605

17.993

Totaal vaste passiva

94.346

90.492

Vlottende passiva

11

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

4.134

7.835

12

Overlopende passiva

7.680

7.280

Totaal vlottende passiva

11.814

15.115

Totaal passiva

106.160

105.607

Gewaarborgde geldleningen

62.122

63.299