10 Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

De onderverdeling van de opgenomen langlopende schulden is als volgt:

De totale rentelast over de onderhandse leningen bedroeg € 665.000,-.