11 Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Het saldo schulden < 1 jaar betreffen voornamelijk de per balansdatum nog te betalen nota’s. Per
1 maart 2018 was hiervan € 4.782.000,- betaald.