12 Overlopende passiva

Van andere overheden ontvangen we voorschotten op specifieke uitkering. Volgens de BBV nemen we deze op onder de overlopende passiva.

De overlopende passiva kunnen we als volgt specificeren:

De specificatie van de vooruit ontvangen bedragen van het Rijk is:

De specificatie van de van Provincie vooruit ontvangen bedragen is:

We ontvingen subsidie voor de Boogerd (€ 400.000,-) en WFO Oost (€ 154.000,-).

Nog te betalen bedragen
De toename van nog te betalen bedragen bestaat grotendeels uit de betalingsverplichting sociaal domein over 2017 van (€ 2.273.000,-). Hiertegenover staat de vrijval van de terugbetalingsverplichting aan het ministerie Sociale zaken van (€ 447.000,-). Ook valt de reservering voor vakantiegeld vrij
(€ 495.000,-).    

Overige overlopende passiva
De afname van het saldo overige overlopende passiva bestaat grotendeels uit de vrijval betalingsverplichtingen sociaal domein over het jaar 2016 van (€ 826.000,-), het te betalen bedrag uitkeringen WMO van (€ 318.000,-) en minder opgenomen verplichtingen (€ 280.000,-).