8 Eigen vermogen

Onderstaand overzicht laat het verloop zien van het eigen vermogen in 2017. Een extra toelichting op de reserves en voorzieningen vindt u in de nota Herijking reserves en voorzieningen 2017 .

Bestemming resultaat voorgaand boekjaar
In de kolom resultaatbestemming vorig boekjaar laten we de verwerking van het resultaat 2016 zien. Onder vermindering ter dekking van afschrijving ziet u de verminderingen die we gebruiken voor extra afschrijvingen op de activa.

Extra toelichting reserves:

 • Algemene reserve

De algemene reserve maakt voor een belangrijk onderdeel uit van ons weerstandsvermogen.  Deze hebben we nodig voor het opvangen van onverwachte, niet begrote kosten. We verwijzen u verder naar de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2017 onttrokken we volgens raadsbesluiten € 1.630.000,- aan de algemene reserve. De bedragen groter dan € 50.000,- zijn:

 • subsidie bibliotheek van € 114.000,-;
 • bezuiniging sportvelden van € 74.000,-;
 • stimulering lokale economie van € 50.000,-;
 • museumdepot van € 50.000,-;
 • centrumvisie van € 50.000,-;
 • toeristische aanjager van € 65.000,-;
 • projectleider ruimtelijke projecten van € 127.000,-;
 • amendement Zeehoek van € 150.000,-;
 • kasteel Radboud van € 75.000,-;
 • afboeking lening V.V Strandvogels van € 60.000,-;
 • accommodaties en duurzaamheid van € 101.000,-;
 • storting in de reserve personeel van € 500.000,-.

.

Hiertegenover staat een storting van € 4.841.000,-. Het betreft:

 • de opbrengst uit verkoop kavels Bloesemgaerde van € 562.000,-;
 • de raad besloot bij de vaststelling van de nota herijking reserves en voorziening 2017 een aantal reserves op te heffen. De restanten stortten we in de algemene reserve. Het gaat om de reserves BTW-compensatiefonds € 687.000,-; De Bloesem € 1.700.000,-; de basiskaart topografie € 153.000,-; volkshuisvesting € 56.000,-; bovenwijkse voorzieningen € 429.000,- en grondexploitatie € 1.193.000,-;

Bestemmingsreserves

 • Kapitaalgoederen

Volgens raadsbesluit onttrekken we € 2.101.000,- uit deze reserve. Dit geld storten we in de reserve exploitatielasten gemeenschapsvoorzieningen. Ook onttrekking we € 325.000,- voor het dekken van onderhoudskosten havens. We storten € 339.000,- voor het dekken van de kosten van baggeren en saneren van de havens in Medemblik.

 • Leefbare kernen

De raad besloot bij het vaststellen van de nota herijking reserves en voorzieningen 2017 om een aantal reserves samen te voegen. Hiervoor storten we de volgende gelden:

 • vanuit de reserve sportvoorziening Wognum € 201.000,-
 • vanuit de reserve kernenbeleid van € 39.000,-.

We onttrekken een bedrag van € 53.000,- voor het dekken van kosten die voortvloeien uit het programma Leefbaarheid.
Verder vindt er een budgetneutrale storting en onttrekking plaats van € 85.000,-.

 • BTW-compensatiefonds (BCF)

De raad besloot deze reserve op te heffen. We storten de restantgelden van € 687.000,- in de algemene reserve.

 • Duurzaam Medemblik

We onttrekken € 22.000,- voor het dekken van kosten voor het programma Duurzaam Medemblik.

 • Personeel

We storten € 500.000,- in deze reserve voor het dekken van de kosten van de organisatieontwikkeling in 2018. Dit dekken we uit de algemene reserve. We onttrekken € 893.000,- voor het dekken van de kosten van de organisatieontwikkeling. Daarnaast onttrekken we € 44.000,- om de kosten van bovenformatief personeel te dekken.

 • Lokale economie

Deze reserve zetten we in voor het stimuleren van de lokale economie. We voegen gelden toe vanuit de algemene reserve. Daarentegen onttrekken we gelden voor kosten die we hiervoor maakten.

 • Volkshuisvesting

De raad besloot deze reserve op te heffen. We storten de restantgelden van € 56.000,- in de algemene reserve.

 • Basiskaart topografie

De raad besloot deze reserve op te heffen. We storten de restantgelden van € 153.000,- in de algemene reserve.

 • Sportvelden

De raad besloot de voorziening sportvelden op te heffen. We storten de restant gelden in deze reserve. We onttrekken gelden voor het dekken van gemaakte onderhoudskosten.                                                                                                                                                                                                      

 • De Bloesem

De raad besloot bij het vaststellen van de nota herijking reserves en voorzieningen 2017 het aantal reserves te verminderen. We maakten een aparte reserve voor het dekken van de structurele kosten van gemeenschapsvoorzieningen. Een deel van de reserve storten we in deze nieuwe reserve. Het vrij te besteden deel van deze reserve  van € 1.700.000,- stortten we in de algemene reserve.

 • Sportvoorziening Wognum

De raad stelde de nota herijking reserves en voorzieningen 2017 vast. Daarbij besloot hij het aantal reserves te verminderen. Hij stemde ermee in een reserve leefbaarheid te vormen. De restant gelden van de reserve sportvoorziening Wognum stortten we in deze reserve.

 • De Dres

De raad besloot bij het vaststellen van de nota herijking reserves en voorzieningen 2017 het aantal reserves te verminderen. We maakten een aparte reserve voor het dekken van de structurele kosten van gemeenschapsvoorzieningen. Het saldo van deze reserve stortten we in deze nieuwe reserve.

 • Sporting Andijk

De raad besloot bij het vaststellen van de nota herijking reserves en voorzieningen 2017 het aantal reserves te verminderen. We maakten een aparte reserve voor het dekken van de structurele kosten van gemeenschapsvoorzieningen. Het saldo van deze reserve stortten we in deze nieuwe reserve.

 • Kernenbeleid

De raad stelde de nota herijking reserves en voorzieningen 2017 vast. Daarbij besloot hij het aantal reserves te verminderen. Hij stemde ermee in een reserve leefbaarheid te vormen. De restant gelden van de reserve kernenbeleid stortten we in deze reserve.

 • Muziekonderwijs

Deze reserve had als doel het egaliseren van de bezuiniging op het muziekonderwijs. In 2017 onttrokken we hiervoor de laatste gelden uit deze reserve. We heffen de reserve op.

 • Voormalig gemeentehuis

De raad besloot het aantal reserves te verminderen. We maakten een aparte reserve voor het dekken van de structurele kosten van gemeenschapsvoorzieningen. Het saldo van deze reserve stortten we in deze nieuwe reserve.

 • Sociaal domein

In deze reserve stortten we een deel van het rekeningresultaat 2016. De onttrekking betreft de dekking van gemaakt kosten.

 • Welzijnsbeleid

De raad stelde deze reserve in voor het opvangen van bezuinigingen vanuit de herijking welzijnsbeleid. We voegen vanuit de exploitatie € 15.000,- toe aan de reserve. De onttrekking doen we vanuit de taakstelling onderhoud sportvelden.

 • Onderhoud onderwijs

De raad besloot bij het vaststellen van de nota herijking reserves en voorzieningen 2017 het aantal reserves te verminderen. We maakten een aparte reserve voor het dekken van de structurele kosten van gemeenschapsvoorzieningen. Het saldo van deze reserve stortten we in deze nieuwe reserve.

 • Gemeentelijke accommodaties

Heeft als doel de structurele kosten van specifieke gemeenschapsvoorzieningen te dekken. De toevoeging betref:

 • een storting uit de reserve kapitaalgoederen van € 2.101.000,-;
 • een storting uit de exploitatie van € 500.000,-. Daarmee dekken we toekomstige kosten van afschrijvingen voor onder andere de volgende voorzieningen:
   • Reconstructie Kerkweg in Wognum;
   • Vervanging brug in Abbekerk;
   • Vervanging openbare verlichting.

Verder stortten we de saldi van de reserves De Bloesem, De Dres, Sporting Andijk, Onderhoud onderwijs en voormalig gemeentehuis in deze reserve. Het gaat om een totaalbedrag van € 10.068.000,-.

De onttrekking heeft te maken met het dekken van de volgende kosten:

 • baggeren  en saneren havens in Medemblik van € 265.000,-;
 • aanvullen van het onderhoudsbudget wegen € 338.000,-;
 • exploitatietekort van De Bloesem, De Dres en Sporting Andijk van € 787.000,-;
 • verbouwing van De Bloesem van € 78.000,-.
 • de bijdrage aan Stadshavens B.V. van € 73.000,-. Deze bijdrage vloeit voort uit de verzelfstandiging van de havens.

Reserve grondexploitatie

 • Bouwgronden

Met deze reserve vangen we financiële risico’s op die voortvloeien uit de grondexploitaties. De reserve moet een minimale waarde hebben van 20%, en een maximale waarde van 25% van de waarde van de bouwgronden. De reserve bevatte meer gelden dan deze norm. We roomden de reserve hierdoor af, ten gunste van de algemene reserve.

 • Bovenwijkse voorzieningen

De raad besloot deze reserve op te heffen. Het resterende saldo storten we in de algemene reserve.