4 Voorraden

De uitsplitsing van de voorraden is als volgt:

Het verloop van de in exploitatie genomen bouwgronden is als volgt:

* Faciliterende GREX
Bij faciliterende GREX verhalen we bepaalde kosten op private partijen. Het gaat om kosten voor bestemmingswijzigingen, zoals onderzoek en aanleg van voorzieningen. De private partijen bezitten zelf de bouwkavels. Het bedrag van € 417.000,- namen we ook op als overlopende activa.

De boekwaarde per 1 januari is € 13.293.000,-. Na aftrek van getroffen voorzieningen van € 5.290.000,- bedraagt de balanswaarde per 1 januari € 8.003.000,-.

Het BBV schrijft voor dat we voor verliesgevende complexen een voorziening te vormen. Voor de volgende complexen troffen we voorzieningen: