7 Overlopende activa

De overlopende activa bestaat uit de volgende componenten:

Vooruitbetaalde bedragen:
De afname verklaren we doordat we minder facturen betaalden voor het jaar 2018. Dit, in vergelijking met het jaar daarvoor.

Nog te ontvangen bedragen
De toename wordt veroorzaakt de afrekening 2016 van het Sociaal Domein.

Faciliterende GREX
Bij faciliterende GREX verhalen we kosten op private partijen. Het gaat om kosten voor bestemmingswijzigingen, zoals onderzoek en de aanleg van voorzieningen. De private partijen bezitten zelf de bouwkavels. Het bedrag van € 417.000,- namen we ook op bij de in exploitatie genomen bouwgronden.