3 Financiële vaste activa

Het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa is:

In de kolom afschrijvingen/aflossingen zijn de normale aflossingen opgenomen.

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Op 18 december 2017 vond een aandelenruil plaats tussen de N.V. Houdstermaatschappij Gaskop Noord-Holland en Alliander. Deze aandelenruil leidde niet tot een waarderealisatie. Het aantal aandelen Gaskop Noord-HollandAlliander dat wij in bezit hadden bedroeg 336 stuks. Het aantal aandelen Alliander die wij nu in bezit hebben bedraagt 285.826 stuks.

Overige langlopende leningen u/g
We boekten de verstrekte geldlening aan V.V. Strandvogels af. Deze afboeking vloeit voort  uit de harmonisatie van de groene sportvelden. Deze afboeking dekten we uit de algemene reserve. De raad nam hierover een besluit.  

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
In 1995 stortten gemeenten 50% van het dividend van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Het Bouwfonds verdubbelde deze stortingen. Het SVN stimuleert particulieren hun woning te verbeteren. Onder andere  door het verstrekken van leningen onder gunstige voorwaarden. De door ons gestorte, nog niet doorgeleende gelden kunnen we op elk gewenst moment weer opvragen. De vermeerderingen betreffen door het SVN verstrekte geldleningen.