2 Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop van investeringen met economisch nut weer. Hieronder lichten we dit verder toe:

Verschuiving (strategische) gronden
De verschuiving tussen strategische gronden naar gronden en terreinen vloeide voort uit een wijziging van het BBV.

Extra afschrijvingen
In het totale bedrag aan afschrijvingen zit een bedrag van € 499.000,- aan extra afschrijvingen. Het gaat om:

 • de kosten van baggeren en saneren havens van € 265.000,-. De raad besloot om deze kosten te dekken uit de reserve exploitatielasten gemeentelijke accommodaties;
 • de kosten voor het inrichten de buitenruimte en voorbereiding van de dorpsaccommodatie Nibbixwoud van € 190.000,-. De raad besloot om deze lasten te dekken uit de reserve Exploitatielasten gemeenschapsvoorzieningen;
 • de kosten voor het verduurzamen van het gemeentehuis van € 45.000,-. De raad besloot om deze kosten te dekken uit de algemene reserve.

Gronden en terreinen
Dit betreft enerzijds een investering voor woonwagenstandplaatsen in Medemblik. Anderzijds gaat het om een investering in de aanleg van een extra kunstgrasveld bij Spartanen in Wognum.

Bedrijfsgebouwen
We investeren in het verduurzamen van het gemeentehuis. De investeringen betreft de kosten van de maatregelen hiervoor.

Schoolgebouwen
We investeerden in een tijdelijke uitbreiding van de Jozefschool in Medemblik.

Overige bouwwerken
De investeringen betrof een uitgaven van € 191.000,- voor de realisatie van de dorpsaccommodatie De Dres in Nibbixwoud.
Van de provincie ontvingen wij de subsidieafrekening. Hieruit bleek dat wij € 46.000,- teveel aan subsidievoorschotten ontvingen.
Daarnaast maakten we € 30.000,- aan kosten voor het optimaliseren van de klimaatinstallatie van De Bloesem.

Machines, apparaten en installaties
De investeringen betroffen:

 • de kosten van de vervangingen ICT van € 68.000,-;
 • de realisatie van een E-depot van € 17.000,-;
 • de kosten van het nieuwe werken in samenhang met nieuwe huisvesting van € 64.000,-;
 • de nieuwe gemeentelijke website van € 67.000,-;
 • de aanschaf van materieel voor de buitendienst van € 236.000,-;
 • en overige investeringen van € 5.000,-.

Onderstaand overzicht bevat de belangrijkste kredieten 2017 met economisch nut :

Onderstaand overzicht geeft de boekwaarden met economisch nut weer, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

In het bedrag van afschrijvingen van € 1.272.000,- zitten extra afschrijvingen. Het gaat om:

 • de kosten van baggeren en saneren havens van € 265.000,-. De raad besloot om deze lasten te dekken uit de reserve exploitatielasten gemeenschapsvoorzieningen;
 • de investeringskosten riolering van € 409.000,-. Ons beleid staat deze extra afschrijving toe.

De belangrijkste kredieten 2017 met economisch nut, waarvoor we ter bestrijding van de kosten een heffingen kunnen heffen zijn:

Het BBV geeft nieuwe bepalingen voor nieuwe investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut. Deze moeten we vanaf 2017 apart inzichtelijk maken.

Onderstaand overzicht geeft inzicht in het verloop van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut:

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met maatschappelijk nut zijn:

Voor diverse projecten ontvingen we een provinciale bijdragen in de investeringskosten. Deze bijdragen staan in de kolom bijdragen van derden.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de grootste kredieten 2017 met investeringen met maatschappelijk nut in 2017: