9 Voorzieningen

Onderstaand overzicht laat de voorzieningen zien:

Extra toelichting voorzieningen:

  • Gemeentelijke gebouwen

Deze voorziening heeft als doel de onderhoudskosten van de gemeentelijke gebouwen te egaliseren. We onttrokken de onderhoudskosten. En, we stortten de jaarlijkse bijdrage. Deze is voldoende om de jaarlijkse kosten te dekken. Dit blijkt uit het geactualiseerde beheerplan gemeentelijke gebouwen uit 2016.

  • Onderhoud en personeel havens

Met Stadshaven Medemblik BV maakten we afspraken over het tijdelijk compenseren van onderhouds- en personeelslasten. Hiervoor maakten we een voorziening. We onttrekken de bijdrage die we afspraken voor 2017.

  • Sportvelden

De raad stemde ermee in om deze voorziening op te heffen. De resterende middelen stortten we in de bestemmingsreserve sportvelden.

  • Oosteinde 1 Opperdoes

We ontvingen een bijdrage voor nog te maken kosten voor het complex Oosteinde 1 in Opperdoes. Deze bijdrage stortten we in deze voorziening.

  • Pensioenvoorziening wethouders

Jaarlijks actualiseren we de berekening voor de benodigde middelen in deze voorziening. Daarmee vangen we toekomstige pensioenaanspraken van (voormalige-) wethouders op. Uit deze berekeningen blijkt dat het saldo te hoog was. Hierdoor valt € 129.000,- vrij ten gunste van de exploitatie.

  • Onderhoud Riolering

Heeft als doel de kosten voor het in goede staat houden van de gemeentelijke riolering te egaliseren. In 2016 stelde de raad het gemeentelijk rioleringsplan 2017 – 2021 vast. De toevoeging van € 954.000,- betreft het voordelig saldo op het product riolering.

  • Brug Moddersloot Wervershoof

Deze voorziening zetten we in voor het dekken van de kosten een nieuwe brug over de Moddersloot in Wervershoof. De brug is nodig voor de ontsluiting van de toekomstige wijk De Tegel.