Toelichting

Op dit programma ontstaat een voordeel van € 820.000,-. Hieronder vindt u een overzicht met de verschillen.

TV

Analyse programma 3

0.3

Grondverkopen
We verkochten in de laatste maanden meer gronden. Het ging vooral om kleine stukjes grond, bijvoorbeeld bij de voormalige SEW-velden in Nibbixwoud.

227

2.1

Veiligheidsregio
We meldden in de Herfstnota 2017 dat de Veiligheidsregio de bijdrage 2016 opnieuw berekende. We wisten toen nog niet wat de financiële gevolgen waren. Het algemeen bestuur (AB) moest nog besluiten over het vormen van een bestemmingsreserve.  Het AB besloot deze reserve wel te maken, waardoor we nu geen dekking hebben voor de extra bijdrage.

-45

2.1

Onderhoudsbudget wegen
In de Herfstnota 2017 pasten we de onderhoudsbudgetten aan. We dachten middelen over te houden. Deze wilden we stortten in de reserve onderhoud kapitaalgoederen. Nu blijkt dat we toch alle middelen nodig hebben voor onderhoud en reconstructie. Daarbij kunt u denken aan de reconstructie van de Kerkweg in Wognum, realisatie extra parkeerplekken Moskee Medemblik en de aanleg van het fietspad Driesprong in Wervershoof.

-185

2.4

Lagere kapitaallasten
Een voordeel ontstaat door lagere sanerings- en baggerkosten van de havens in Medemblik.

69

3.1

Omslagbijdrage Westfrisiaweg
Door meer grondverkopen ontvingen we meer omslagbijdragen voor de opwaardering Westfrisiaweg.

51

3.1

Projecten Economische Zaken
Door ziekte konden we niet alle projecten uitvoeren. Hierdoor ontstaat een voordeel.

28

3.4

Toeristenbelasting
Verklaring volgt nog. Er volgt nog een opslaglegging over 2017, dit leidt nog tot een correctie.

-45

7.2

Riolering
We rekenden meer overhead toe aan de voorziening riolering. Deze toerekening vloeit voort uit het BBV.

38

8.1

Rente claim Grootslag
We meldden in de Herfstnota 2017 dat de rechter een uitspraak deed over de schadeclaim van Het Grootslag kassengebied. We vertelden dat we de schadeclaim die we in 2015 betaalden terugkregen.  We hielden daarbij geen rekening met de wettelijke rente.

82

8.1

Archeologisch onderzoek
De raad stelde budget beschikbaar voor aanvragen archeologisch onderzoek. We ontvingen geen aanvragen.

30

8.2

Resultaat grondexploitaties
We actualiseerden de grondexploitaties. Hieruit blijkt dat we diverse resultaatnemingen kunnen doen. We verwijzen u verder naar de paragraaf grondbeleid.

334

8.3

Omgevingsvergunning
We meldden in de Lente- en Herfstnota voordelen op de opbrengsten uit omgevingsvergunningen. Dit voordeel valt hoger uit.

215

Div

Overige verschillen
Kleine verschillen veroorzaken een voordeel.   

21

Totaal

820