Baten en lasten

Het overzicht bevat de het verplichte overzicht taakvelden.

Baten:

1.2

Openbare orde en veiligheid

43

70

-28

70

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-

-

-

-

0.3

Beheer overige gebouwen/grond

546

303

243

143

2.1

Verkeer en vervoer

412

394

18

285

2.2

Parkeren

2

1

2

1

2.4

Econ. havens en waterwegen

86

74

11

74

3.1

Economische ontwikkeling

70

203

-133

10

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

138

165

-27

149

3.3

Bedrijvenloket/bedrijfsregelin

9

19

-10

19

3.4

Economische promotie

655

679

-23

679

5.7

Openbaar groen en recreatie

90

73

17

6

7.2

Riolering

4.097

4.044

53

4.004

7.3

Afval

6.366

6.352

14

6.228

7.4

Milieubeheer

33

18

15

18

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

377

390

-12

390

8.1

Ruimtelijke ordening

1.088

1.006

82

1

8.2

Grondexploitatie

5.761

524

5.238

533

8.3

Wonen en bouwen

1.761

1.572

190

772

Totaal baten

21.535

15.884

5.651

13.381

Saldo voor bestemming reserves

-11.655

-12.475

820

-15.180

Onttrekking van reserves

-

-

-

-

Toevoeging van reserves

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Saldo na bestemming reserves

-11.655

-12.475

820

-15.180