Toelichting

Op dit programma ontstaat een voordeel van € 925.000,-. Hieronder vindt u een overzicht met de verschillen.

TV

Analyse programma 1

0.1

Voorziening pensioenen wethouders
We bepaalden opnieuw de hoogte van deze voorziening. Daaruit blijkt dat een deel kan vrijvallen. Dit heeft te maken met een stijging van de rekenrente.

198

0.2

Gemeenteleges
Er ontstaat een voordeel op het gemeentelijke deel van de leges voor identiteitsbewijzen en rijbewijzen.

80

0.4

Onderhoud software
In de Lentenota informeerden we u over de betwiste bedragen met ICT -leveranciers. De gesprekken hierover lopen nog. In de herfstnota informeerden we u dat we met 1 bedrijf tot een afronding zijn gekomen. Vervolggesprekken hebben geleid tot een extra last van € 45.000. We zijn nog niet met alle partijen tot een afronding gekomen. In 2018 informeren we u opnieuw via de tussentijdse rapportages.

-80

0.4

Faciliteiten in gemeentehuis
We voerden een aantal kwaliteitsverbeteringen door in de faciliteiten in het gemeentehuis. Daarbij kunt u denken aan de kwaliteit van de catering, maar ook aan de kwaliteit van de koffie en thee. Dit leidde tot stijging van de kosten. We onderzoeken de mogelijkheden om deze kosten in 2018 te verminderen.

- 45

0.4

Aanpassen gebouw Zuid
Het gaat goed met de verhuur van de Zuidtoren. We verhuurden in 2017 458 m2 extra. We maakten kosten voor het verhuur gereed maken. We deden de eerste aanpassingen om het gebouw verhuur gereed te maken.

-32

0.5

Rente
Door de gunstige marktrente ontstaat een rentevoordeel.

37

0.6

Onroerende zaakbelasting
We ontvingen iets minder geld uit de onroerende zaakbelasting, dan geraamd.

-32

0.7

Algemene uitkering
Door de voorlopige afrekening 2015 en 2016 ontvingen we meer geld van het Rijk. Daarnaast stelden we de algemene uitkering bij aan de decembercirculaire 2017.

235

0.8

Voorziening (belasting) debiteuren
We actualiseren jaarlijks de voorziening debiteuren. Uit de berekening bleek dat de voorziening onvoldoende geld had. We storten extra geld om deze aan te vullen.

-198

Div

Organisatieontwikkeling
Door minder uitgaven aan de organisatieontwikkeling onttrekken we minder geld uit de reserve personeel. Hierdoor ontstaat dit nadeel.

-39

0.10

Bijdragen reserves
Een nadeel ontstaat op de onttrekkingen uit de reserves. Op de 3 programma’s raamden we budgetten die we dekken uit reserves. We maakten niet alle budgetten op. Daardoor onttrekken we ook minder. De grootste verschillen ontstaan door:

    • Onttrekking reserve sociaal domein. Het tekort van het Sociaal Domein valt lager uit dan bij de Herfstnota ingeschat. Bij de Herfstnota schatten we dit tekort in op € 1.000. We onttrekken nu minder uit de reserve sociaal domein (- € 168);
    • Bij de Herfstnota 2017 verwachtten we niet alle onderhoudsbudgetten voor de kapitaalgoederen uit te geven. Nu blijkt dat deze middelen wel zijn uitgegeven.  De storting in de reserve kapitaalgoederen vond niet plaats (€ 175).
    • De kosten van het baggeren en saneren van de gemeentelijke havens vielen lager uit. We onttrekken minder geld uit de reserve onderhoud kapitaalgoederen (€ -69).
    • We raamden een onttrekking uit de reserve archeologische onderzoeken particulieren. We ontvingen geen aanvragen voor een bijdrage. De onttrekking vindt niet plaats (-30)€ hiervoor en maakten hierdoor geen kosten.
    • We onttrekken minder geld uit de reserve voor De Dres. De totale realisatie van De Dres kostte minder geld dan geraamd. Hierdoor vallen de afschrijvings- en rentelasten lager uit (-€ 133).

-326

0.10

Begrotingsresultaat 2017
In de Herfstnota 2017 raamden we een positief begrotingsresultaat.  Dit geeft op dit programma een voordeel.

1.188

Div

Overige verschillen
Kleine verschillen veroorzaken een nadeel.

-61

Totaal

925