Analyse rekeningresultaat

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 2.030.000,-. Onderstaand overzicht bevat een analyse van dit verschil.

Totaalanalyse

Salarissen en inhuur personeel
We maakten meer kosten voor de inzet van (tijdelijk) personeel.

-229

Onderhoud software
In de Lentenota informeerden we u over de betwiste bedragen met ICT -leveranciers. De gesprekken hierover lopen nog. In de herfstnota informeerden we u dat we met 1 bedrijf tot een afronding zijn gekomen. Vervolggesprekken hebben geleid tot een extra last van € 45.000. We zijn nog niet met alle partijen tot een afronding gekomen. In 2018 informeren we u opnieuw via de tussentijdse rapportages.

-80

Faciliteiten in gemeentehuis
We voerden een aantal kwaliteitsverbeteringen door in de faciliteiten in het gemeentehuis. Daarbij kunt u denken aan de kwaliteit van de catering, maar ook aan de kwaliteit van de koffie en thee. Dit leidde tot stijging van de kosten.

-45

Voorziening pensioenen wethouders
We bepaalden opnieuw de hoogte van deze voorziening. Daaruit blijkt dat een deel kan vrijvallen. Dit heeft te maken met een stijging van de rekenrente.

198

Gemeenteleges
Er ontstaat een voordeel op het gemeentelijke deel van de leges voor identiteitsbewijzen en rijbewijzen.

80

Algemene Uitkering
Door de voorlopige afrekening 2015 en 2016 ontvingen we meer geld van het Rijk. Daarnaast stelden we de algemene uitkering bij aan de decembercirculaire 2017.

235

Voorziening dubieuze (belasting) debiteuren
We actualiseren jaarlijks de voorziening debiteuren. Uit de berekening bleek dat de voorziening onvoldoende geld had. We storten extra geld om deze aan te vullen.

-198

Begrotingsresultaat 2017
In de Herfstnota 2017 raamden we een positief begrotingsresultaat.  

1.188

De Dres
De totale realisatie van De Dres kostte minder geld dan geraamd. Hierdoor vallen de afschrijvings- en rentelasten lager uit. Hierdoor onttrekken we ook minder geld uit de reserve.

-85

De Bloesem – klimaatinstallatie
De raad stelde eind 2017 gelden beschikbaar voor de optimalisering van de klimaatinstallatie van De Bloesem. Deze gelden maakten we nog niet helemaal op.

70

Leerlingenvervoer
Vorig jaar besteedden we het leerlingenvervoer opnieuw aan. We maakten nieuwe afspraken over het verdelen van de kosten over de deelnemende gemeenten. Dit leidt tot een voordeel.

98

Grondverkopen
We verkochten in de laatste maanden meer gronden. Het ging vooral om kleine stukjes grond, bijvoorbeeld bij de voormalige SEW-velden in Nibbixwoud.

227

Omslagbijdrage
Door de hogere grondverkopen, ontvingen we ook meer omslagbijdragen. Deze bijdrage brengen we in rekening om de kosten van de verbreding van de Westfrisiaweg uit te dekken.    

51

Rente claim Grootslag
We meldden in de Herfstnota 2017 dat de rechter een uitspraak deed over de schadeclaim van Het Grootslag kassengebied. We vertelden dat we de schadeclaim die we in 2015 betaalden terugkregen.  We hielden daarbij geen rekening met de wettelijke rente.

82

Omgevingsvergunning
We meldden in de Lente- en Herfstnota voordelen op de opbrengsten uit omgevingsvergunningen. Dit voordeel valt hoger uit.

215

Resultaat grondexploitaties
We actualiseerden de grondexploitaties. Hieruit blijkt dat we diverse resultaatnemingen kunnen doen. We verwijzen u verder naar de paragraaf grondbeleid.

334

Overige verschillen
Kleine verschillen verklaren het overige nadeel.

-111

Totaal

2.030