Baten en lasten

Het overzicht bevat de het verplichte overzicht taakvelden..

Baten:

4.2

Onderwijshuisvesting

1.323

1.182

141

424

4.3

Onderwijsbeleid/leerlingzaken

125

105

19

82

5.2

Sportaccomodaties

970

1.003

-33

478

5.3

Cult.presentatie, -productie

90

85

5

85

5.4

Musea

2

2

-

2

5.5

Cultureel erfgoed

21

22

-1

22

5.6

Media

-

-

-

-

6.1

Samenkracht en burgerpart.

202

87

116

267

6.2

Wijkteams

31

16

14

16

6.3

Inkomensregelingen

8.530

8.175

354

7.324

6.4

Begeleide participatie

-

-

-

-

6.5

Arbeidsparticipatie

-

-

-

-

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

5

-

5

-

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

466

400

66

580

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

2.843

-

2.843

-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

63

-

63

-

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

36

40

-4

-

7.1

Volksgezondheid

-

-

-

-

Totaal baten

14.706

11.118

3.588

9.281

Saldo voor bestemming reserves

-35.251

-35.537

285

-34.148

Onttrekking van reserves

-

-

-

-

Toevoeging van reserves

-

-

-

-

Mutaties reserves

-

-

-

-

Saldo na bestemming reserves

-35.251

-35.537

285

-34.148