Overzichten

U vindt hier twee overzichten.

1    Totaaloverzicht

Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.

* de cijfers van Alliander zijn gebaseerd op jaarrekening 2017. Voor de overige vennootschappen en coöperaties zijn de jaarrekeningen 2017 nog niet opgesteld.

2    Risico's

Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bedragen *€ 1.000,-

Programma

Verbonden partij

Risico's

Risico gemeente Medemblik

2

GGD

Totaal € 569, aandeel Medemblik 6,76%

38

3

CAW

Garantstelling HVC

14.920