Financiële kengetallen

Het rijk verplicht ons om 5 kengetallen op te nemen. Deze kengetallen geven in samenhang een beeld van onze financiële positie. In 2016 besloot de raad om aan deze kengetallen normen te verbinden. Meer achtergrond vindt u in de notitie 'Voorstellen: Vernieuwing Begroting en Verantwoording'.

Het volgende overzicht bevat financiële kengetallen. We hebben als vergelijking ook de kengetallen uit de programmarekening 2016 en de programmabegroting 2017 opgenomen.

In totaliteit geven deze cijfers aan dat ons huishoudboekje op orde is.