2. Benodigde weerstandscapaciteit

Twee maal per jaar actualiseren we alle risico’s. Van de totale lijst met risico’s maakten we een kansberekening, van de mogelijke financiële gevolgen van deze risico’s. Uit deze berekening blijkt dat het totale risico € 21,8 miljoen,- groot is. Dit bedrag is de benodigde weerstandscapaciteit.

Overzicht risico top 10

Onderstaande tabel geeft de grootste risico’s weer. Wanneer er dekking is voor deze risico's dan geven we dit aan. In de berekening van de weerstandsvermogen nemen we alleen de risico’s mee, die ten laste komen van de algemene reserve.

Bedragen * € 1.000,-

HVC bereikte de afgelopen jaren goede financiële resultaten. Hierdoor stemde de BNG in om de hoofdelijke aansprakelijkheid bij gemeenten weg te gaan halen. Dit geldt voor de gegarandeerde geldleningen. Wij staan garant naar rato van het aantal aandelen in HVC. Hiermee is het risico beperkt.

De risico’s van de verbonden partijen maken onderdeel uit van onze risico-inventarisatie. Deze risico’s vallen alleen niet binnen de top 10. De risico’s zijn terug te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.