Doelstelling

Ons financieringsbeleid was voorzichtig en risicomijdend.
De belangrijkste doelstellingen waren:

  • ons verzekeren van duurzame toegang tot de financiële markten bij banken en financiële instellingen met een hoge kredietwaardigheid;
  • beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico;
  • minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten.

Ons financieringsbeleid ligt vast in het 'Treasurystatuut'.

Door de lage rentestand kozen we ervoor om tekorten op de bank aan te vullen met kortlopende financiering. Dat was goedkoper dan het aantrekken van langlopende financiering. Kortlopende financiering kent een looptijd tot 1 jaar.