Renterisiconorm

Ook de renterisiconorm voerde het Rijk in. Het voorkomt dat gemeenten bij herfinanciering of bij renteherziening teveel risico’s lopen. De renterisiconorm berekenen we ook als percentage op het begrotingstotaal. Dit percentage stelde het Rijk vast op 20%. De renterisiconorm kwam in 2017 daarmee uit op € 17.400.000,-.

De volgende overzichten geeft inzicht hoe de renterisiconorm uitwerkte binnen de leningportefeuille van onze gemeente:

 *Van dit bedrag hadden we afgerond € 3.500.000,- doorgeleend; aan De Woonschakel € 1.500.000-, aan Het Grootslag € 600.000,- en aan De Omring € 1.400.000,-.

In het volgende overzicht bereken we het risico van renteherzieningen en herfinanciering van deze geldleningen voor het jaar 2017.

Bedragen * € 1.000,-

Het renterisico van € 2.106.000,- bleef ruim binnen de renterisiconorm van € 17.400.000,-.