1. Organisatie

Om verdere vergrijzing van de organisatie tegen te gaan verlengden we het generatiepact tot eind 2018. Ook investeerden wij in Young professionals en de implementatie van projectmatig werken. Deze investeringen komen de dienstverlening aan onze inwoners ten goede. Eind 2017 presenteerden we aan de raad over de organisatieontwikkeling. Tussentijds hielden we de raad op de hoogte over de inzet van het budget organisatieontwikkeling.

Onderstaand overzicht laat de ontwikkeling zien van de werkelijke loonkosten:

In 2017 sloten werkgevers- en werknemersorganisaties een nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel. De stijging van de loonkosten kunnen we hiermee deels verklaren. Een ander deel van de verhoging van de loonkosten is ontstaan door beter zicht op de effecten van de decentralisaties. Hiervoor is de formatie binnen het sociaal domein aangepast. De raad heeft ook extra middelen toegekend voor een aantal nieuwe activiteiten, zoals informatieveiligheid. Ook huurden we meer in om de kwetsbaarheid door ziekte op te vangen en de werkdruk te verlagen. In de herfstnota hebben we hiervoor extra budget aangevraagd.

Onderstaand overzicht laat de leeftijdsopbouw van de formatie per eind 2017 zien:

De gemiddelde leeftijd daalde in 2017 van 47,6 jaar naar 47,5 jaar.

De daling is het gevolg van de introductie van het generatiepact. Ook de inzet van Young professionals en trainees draagt hierin bij.

De mobiliteit neemt de laatste jaren toe. Onderstaande grafieken laten de in- door- en uitstroom van de formatie en de gemiddelde leeftijd van de in- en uitstroom over 2017 zien.

Instroom en uitstroom op leeftijd

Uit de laatste grafieken blijkt dat de gemiddelde leeftijd van het personeel ook afneemt door de leeftijd van de instroom en uitstroom van personeel.

Het landelijke ziekteverzuimcijfer 2017 van gemeenten met hetzelfde inwoneraantal is nog niet bekend. In 2016 werd het ziekteverzuim voor een groot deel veroorzaakt door langdurig zieken die klachten hadden die niet goed te beïnvloeden waren. In 2017 nam het aantal ziekmeldingen door mentale belasting toe. Hier anticipeerde wij op door workshops en begeleidingstrajecten aan te bieden. Ook huurden we meer in om de werkdruk te verlagen.
We voerden gesprekken met medewerkers die vaker dan 4x per jaar ziek waren om zo in gesprek te komen over oorzaken van frequent verzuim en beter te kunnen anticiperen op factoren die van invloed zijn op het ziekteverzuim.

De ontwikkeling van de afgelopen jaren van het ziekteverzuim is