Risico's

Grondexploitatie is een risicovolle activiteit waarmee we winst of verlies kunnen maken. In het afgelopen jaar realiseerden we een gunstig resultaat van € 334,- (zie 2 en 3). We reserveerden een deel van de winsten. Dit om mogelijke toekomstige verliezen op te vangen. Of, om te hoge waarderingen van gronden op te vangen. Deze reserve bedraagt minimaal 20% van de boekwaarde van de gronden.

Het beleid van de Provincie vormt  een risico. De Provincie schrijft voor dat we geen woningen mogen bouwen buiten bestaand stedelijk gebied. De provincie maakt een uitzondering wanneer we aantonen dat we niet kunnen bouwen binnen bestaand stedelijk gebied. En, wanneer er sprake is van harde woningbehoefte. De toekomst wijst uit hoe de provincie hiermee omgaat. We hebben dit als risico benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen.