1. Uitgiftestrategie

In de Nota Grondbeleid:

  • legden we een aantal keuzes over ons grondbeleid vast;
  • gaven we aan welke mogelijkheden de gemeente heeft volgens de Wet ruimtelijke ordening;
  • stelden we ons strategisch grondbeleid vast.

Dat laatste houdt in dat we per ontwikkelgebied kijken wat de beste aanpak is. Samenwerken met het bedrijfsleven of zelf verkopen. Belangrijke criteria bij het vaststellen van de beste aanpak zijn:

  • van wie is de grond;
  • willen we sturen op de ontwikkeling;
  • het verwachte financiële resultaat;
  • de financiële risico’s.