1 Onroerende zaakbelasting

Deze belasting hieven we van iedere eigenaar van een woning en bedrijf en de gebruiker van een bedrijf. Basis hiervoor vormde de waarde van de woning of bedrijf.
Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stelden we van alle onroerende zaken de waarde opnieuw vast.