Groen

Openbaar groen is belangrijk voor waterberging, klimaat, ecologie en recreatie. We maakten in ons groenbeheer onderscheid in de groene omgeving en de bomen. We onderhielden het groen volgens het Groenbeheerplan.
Dat betekent dat we:

  • 280 hectare groen beheerden. Dit groen bestaat uit heesters, rozen, vaste planten, bos, bosplantsoen, gazons en bermen;
  • 25.000 bomen beheerden. Deze delen we in, in lei-, knot en normale bomen. We maakten onderscheid in standplaats: bomen in verharding, in beplanting of in gras.

In 2017 voerden we naast het reguliere onderhoud de volgende projecten uit:

  • herinrichten van beplantingsvakken in de Compagniesingel in Medemblik;
  • gefaseerd vervangen van bomen in Onderdijk. In Onderdijk hebben we te maken met essentaksterfte;
  • vervangen van bomen en beplanting op de Oosteinderweg in Wognum;
  • voorbereiden van de aanbesteding van het maaien van gazons, bermen en watergangen;
  • omvormen van heesterbeplanting naar vaste plantenborders op diverse locaties;
  • extra inzet op het bestrijden van onkruid op verhardingen zonder gebruik van chemische middelen.